Aplikasyon
Kategoriler
En Son Okunanlar

Aplikasyon

Aplikasyon kelime manası yer tespitdir,Halk arasında kadastrocular yer göstermeye gelecek diye bir tabir kullanılırı. Aplikasyon sözlük manası tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir.

Aplikasyon işini hızlı bir şekilde yaptırmak istiyorsanız Alemdar Harita tercih edebilirsiniz. Benim acelem yok diyorsanız sizi zor ve meşakketli bir yol bekliyor 

Aplikasyon Krokisi Belgesi Alacaklar için aşağıdaki belgeleri hazırlayarak kadastroya başvurmaları gerekmektedir.


İstenen Belge ve Bilgiler:
1-) Aplikasyonu istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği.
2-) Taşınmaz malın malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 
Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.
*Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ile kimliği.
*Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.
İzlenecek Yol:
1-) Aplikasyonu istenen taşınmaz malın maliki veya hissedarlarından herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi vasıtası ile ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur. Aplikasyon işlerinde özellikle bir sınırda ihtilaf varsa ihtilaflı sınırın sözlü olarak belirtilmesi gerekir. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.
2-) Taşınmaz malın hisseli olması halinde hissedarların hisseleri oranında aplikasyon işlemi yapılmaz.
3-) Kadastro müdürlüğünce istem belgesi (örnek: 8) ve başvuru fişi (Örnek: 9) düzenlenir. Fen işleri kayıt defterinden alınan kayıt, tarih ve sıra numarası istem belgesi ve başvuru fişine yazılır. İstenen belgelerden eksik olanlar başvuru fişinde belirtilir. Aplikasyon işlemi için gün verilmişse verilen gün ve saat başvuru fişine yazılır. Başvuru fişinin bir sureti ilgilisine verilir.
Talebin resmi yazı ile yapılması halinde:
a) Talep önce genel evraka sonra fen işleri kayıt defterine kaydedilir.
b) İstem belgesi düzenlenir, başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur. Fen işleri kayıt defterinden alınan kayıt, tarih ve sıra numarası istem belgesine yazılır. Ayrıca işlemin cinsi, istem belgesinde işaretlenir ve adı-soyadı bölümüne yazıyı gönderen kurumun adı ile yazının tarih ve sayısı yazılır.
Döner sermaye hizmet bedeli alınmaması gereken taleplerde; istem belgesinin \"tutarı\" bölümüne taşınmaz malın cinsi yazılacaktır. Örneğin; okul yeri, hükümet binası vb.
c) Gün verilmişse verilen gün ve saat ilgili idareye bildirilir.
4-) Aplikasyon işlemlerinde kadastro değişiklik ve kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.
5-) Görevli kadastro elemanları ölçü için gerekli inceleme ve ön hazırlıkları büroda yaparlar. Aynı parsellere ait farklı zamanlarda yapılacak aplikasyon ölçülerinin farklı olmaması için önceden tanzim edilen aplikasyon krokileri ya da ölçü krokileri var ise bu krokilerdeki ölçü değerleri göz önüne alınmalı ve mümkünse aynısı kullanılmalıdır. İlgili parselin pafta tersimat kontrolü yapılarak tersimatta hata olup olmadığı araştırılır. Hata belirlenmesi halinde ilgili mevzuata göre düzeltme yapılır.
6-) Talep sahibi başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile aplikasyon işlemi için görevlendirilen kadastro elemanlarını taşınmaz malın mahalline götürür. Görevli kadastro elemanları hazırladıkları aplikasyon krokisini zemine tatbik ederler. Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirli olmayan sınır köşe noktaları sabit noktalardan röperlenerek B.Ö.H.Y. Yönetmeliği\'nin 153 ncü maddesinde öngörülen zemin tesisi ile işaretlenir.
7-) Aplikasyon işlemlerinde B.Ö.H.Y. Yönetmeliği\'nin 262 ila 270 inci maddelerindeki ilgili hükümleri aynen uygulanır.
8-) Aplikasyon işleminin bitiminden sonra 2 nüsha aplikasyon krokisi düzenlenir (Örnek: 10,11) Aplikasyon krokisinde aplikasyon ölçü değerleriyle birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarının koordine değerleri gösterilir. Bu kroki, yetkili kadastro elemanları ve varsa komşu parsel malikleri ve diğer ilgililerce imzalanır. İmar parsellerinin aplikasyonunda komşu parsel maliklerinin imzalarına gerek yoktur. Aplikasyon krokisinin bir sureti ilgilisine verilir. Ancak ilgilisinin talebi halinde aplikasyon işlemi sonunda aplikasyon krokisi niteliğinde olan röperli kroki veya ebatlı kroki verilebilir.
Aplikasyon işleminin bitiminde istem belgesinin arka yüzüne \"Aplikasyon belgesini aldım\" ibaresi yazılarak tarih belirtilip ilgilisi tarafından imzalanır. Aplikasyon krokileri, ada veya pafta için açılacak dosyalarda birden başlayarak devam eden numaralar altında arşivlenir ve dosya numarası yüzölçümü klasöründeki sütuna yazılır.

Aplikasyon Krokisi için Bölgenizde bulunan Yeminli Harita Bürolarına yada Kadastro biirmlerine başvurabilirsiniz. İşiniz acele ise Alemdar Harita Başvuruda bulunabilirsiniz. İşinizi en hızlı çözüme kavuşturalım.

Şimdi Herkesin Merak ettiği konuya gelelim bu işin aplikasyon bedeli nedir

aplikasyon bedeli kadastro bölgenize göre değişir . Özel Şirketlerde bu fiyat kadastrounu fiyatından yukarıdadır. Alemdar Harita Bilgisayar ve Yazılımdan sizde M2 , arsa yeri ve ada/parsel numarası ile başvuruda bulunarak aplikasyon bedelini öğrenebilirsiniz.

Aplikasyon hakkında birazda teknik bilgi verelim sizlere aplikasyon çeşitleri nelerdir.

Aplikasyon Çeşitleri
Aplikasyon, harita yapımı için düzenlenen ölçü veya röleve ölçü krokilerindeki zemin ölçü değerleri ile, ölçü değerleri bulunmadığı zaman, plan veya haritası üzerinden alınacak değerlere göre ortogonal-kutupsal veya en az bu incelikteki başka bir yöntemle nirengi, poligon ve diğer sabit noktalara dayanılarak yapılır.
Haritası ülke koordinat sisteminde yapılmış ve ölçüleri deniz yüzeyine indirgenmiş yerlerde koordinat değerlerinden hesaplanan veya harita üzerinden alınan uzunluk ölçüleriyle aplikasyon yapılması zorunlu olduğu durumlarda bu uzunluklar 200 m.den fazla ise arazi yüzeyine indirgenir. Bu indirgeme hesabında B.Ö.H.Y. Yönetmeliği\'nin 80 nci maddesi uygulanır.
Aplikasyon işlemi için parsel köşe noktalarının yer kontrol noktalarına (nirengi, poligon, kestirme noktaları) dayanılarak orjinal ölçü değerlerine göre zemine uygulanması esastır. Ölçü değerlerinin uygulanamaması durumunda, hesapla bulunacak yeni değerlerle işlem yapılır.
Ancak, yer kontrol noktası ile diğer sabit tesislerin tamamının tahrip edildiği yerlerde; pafta ölçeği, ölçü yöntemi, yapım şartları, kadastrodan sonra yapılmış durum haritaları, kadastrodan sonra yer gösterme için düzenlenmiş aplikasyon krokileri, bunlara ait röperler ve zeminde değişmemiş olduğu kesin olan sınır yerleri göz önüne alınarak ve tahrip edilmiş olan yer kontrol noktalarının ihyası suretiyle veya yeniden tesis edilen yer kontrol noktalarına dayanılarak uygulama yapılır.
Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirgin olmayan köşe noktalarına ilgilisinin mahallinde hazır bulunduracağı ve B.Ö.H.Y. Yönetmeliği\'nin 153 ncü maddesinde öngörülen zemin tesisleri konur.
Aplikasyonu yapılan parselin, zeminde belirli olan veya işaretlerle belirlenmiş sınır noktaları, etrafında mevcut yapı, elektrik direği, kuyu, imar poligonu vb. noktalardan röperlenir ve ölçüler aplikasyon krokisinde gösterilir.
Kadastro görmeyen yerlerde tescilli haritası bulunan bir taşınmaz malın aplikasyon işlemi tescil haritasının nitelik ve yapım tekniğine göre yapılır.
Mülkiyete ilişkin aplikasyon işlemine o yer kadastro müdürlüğü teknik elemanları yetkilidir.
Yapılan aplikasyon işlemine ilgilisi itiraz ederse, işlem başka bir kadastro teknik elemanı tarafından tekrarlanır. İki aplikasyon arasında farklılık bulunması halinde, kontrol mühendisi veya kontrol memuru gözetiminde yenilenir.
Grafik Paftalarda Aplikasyon:
Grafik paftalar koordinesiz poligon noktalarına dayanılarak teşekkül ettirilmiş paftalardır.
Bu paftalarda aplikasyon işlemi haritanın yapımında kullanılan poligon noktalarına dayanılarak yapılması esastır. Ancak bu poligon noktaları bulunamaz ise harita ve zemindeki ortak tesis ve noktalardan faydalanılır.
Aplikasyonu yapılacak parselin öncelikle pafta tersimatı kontrol edilmek suretiyle tersimatta hatta olup olmadığı araştırılır.
a) Zeminde poligon noktaları mevcut ise;
Mevcut poligon noktaları parselin ilk tesis ölçüsünde kullanılmışsa harita yapımında düzenlenen ölçü krokileri ve ölçü değerleri ile zemine aplike edilir.
Klasik Paftalarda Aplikasyon:
Klasik paftalar mevzii ya da memleket nirengisine dayalı klasik ölçü sistemi ile yapılmış koordineli paftalardır.
Klasik paftalarda aplikasyon işleminin yapılabilmesi için haritanın yapımında kullanılan yer kontrol noktalarının zeminde bulunması, yeterince sıklaştırılması, bulunmayanların ise ihya edilmesi gerekir.
Aplikasyonu yapılacak parselin öncelikle pafta tersimatı kontrol edilmek suretiyle tersimatta hata olup olmadığı araştırılır.
a)Yer kontrol noktaları zeminde mevcut ise:
Mevcut poligonlar parselin ilk tesis ölçüsünde kullanılmışsa harita yapımında düzenlenen ölçü krokilerinde yazılı zemin ölçü değerleri ile zemine aplike edilir. Ölçü değerlerinin sonradan yapılan tesis ya da değişiklikler nedeniyle uygulanamaması durumunda hesapla bulunacak yeni değerlerle işlem yapılır.
b) Yer kontrol noktaları zeminde mevcut değil ise:
Aplike edilecek parselin köşe koordinatları kadastro ölçü krokileri ve değerlerinden faydalanarak hesaplanır. Daha sonra zeminde mevcut yer kontrol noktalarına göre nokta sıkıştırması yapılır. Bu noktaların koordineleri hesap edilerek paftasına işlenir. Aplikasyonu yapılacak parsel köşeleri bu noktalara göre ortogonal ya da kutupsal ölçü tekniği kullanılarak tanzim edilen aplikasyon krokisi zemine aplike edilir.
Ölçü krokilerine göre parsel köşe koordinatlarının hesaplanamaması halinde, köşe koordinatları pafta üzerinden okunur.
Aplikasyon yapıldıktan sonra, parsel sınır noktaları için gerekli kontrol ölçüleri yapılır. Daha sonra yakındaki tamamlanmamış da olsa tüm binalar dahil yer kontrol noktalarından yeterli röper ölçüleri alınır ve zeminde belirli olmayan sınır noktalarına B.Ö.H. Y. Yönetmeliği\'nin 153 ncü maddesinde öngörülen ve ilgilisince temin edilen zemin tesisleri konulur.
Fotogrametrik Paftalarda Aplikasyon:
Fotogrametrik paftalar fotogrametrik sistemle yapılmış memleket nirengisine dayalı koordineli paftalardır.
Fotogrametrik paftalardaki parsellerin aplikasyonunda ilk önce aplikasyonu yapılacak parselin ve civarındaki parsellerin zemin kontrolleri yapılarak değişmemiş sabit sınır köşeleri belirlenir. Belirlenen bu sınır köşelerine göre haritadan ölçü alınmak suretiyle kutupsal ya da ortogonal olarak aplikasyon yapılır.
Eğer arazide sabit sınır köşeleri bulunamıyorsa çevredeki yer kontrol noktalarından nokta üretme suretiyle nokta sıkıştırması yapılır. Sıklaştırılan bu noktalara dayanılarak haritadan alınan ölçü değerleri, araziye kutupsal veya ortogonal ya da koordinatlara göre aplike edilir.
Sayısal Paftalarda Aplikasyon:
Sayısal paftalar nirengi ve nivelman ağına dayalı yapılmış her noktanın sayısal olarak tanımlanabildiği paftalardır.
Sayısal nitelikli parsellerin aplikasyon işleminde; önce parsellerin pafta tersimatı ve köşe koordinat değerleri kontrol edilir. Hata olup olmadığı araştırılır. Hata olmadığı takdirde aplikasyonu yapılacak parselin köşe koordinatlarına göre yer kontrol noktalarından kutupsal veya ortogonal olarak ölçü değerleri hesap edilir. Hesap edilen ölçü değerlerine göre zemine kutupsal veya ortogonal ölçü sistemiyle aplike edilir.
Aplike edilen bu noktaların kontrol ölçüleri yapılarak işlemin doğruluğu kontrol edilir.


Alemdar Harita Bilgisayar Ve Yazılım Hizmetleri 


Feed

Harita Firmasi Harita Burosu Harita sirketi Harita Ofisi Harita Firmalari Harita Burolari Harita sirketleri Harita Ofisleri Harita Firmalari Ankara Harita Burolari Ankara Harita sirketleri Ankara Harita Ofisleri Ankara Harita Firmasi Ankara Harita Burosu Ankara Harita Sirketi Ankara Harita Ofisi Ankara İfraz Tescil Dosyası Tescil Haritası Bina Aplikasyon Kübaj Hesabı Cins Değişikliği Aplikasyon Hali Hazır Harita Fotogrametrik Harita Alt Yapı İşletme Projesi Alt Yapı Tatbikat Projesi İçme Suyu Tatbikat Projesi İçme Suyu İşletme Projesi Pis Su İşletme Projesi Yağmursuyu İşletme Projesi Pis Su Tatbikat Projesi Yağmursuyu Tatbikat Projesi Kamulaştırma Parselasyon Mevzi İmar Planı İmar Planı Uygulama İmar Planı İller Bankası Su ve Kanalizasyon DSI Toplulaştırma Akyurt Harita Firması Yenimahalle Harita Firması Şereflikoçhisar Harita Firması Pursaklar Harita Firması Polatlı Harita Firması Nallıhan Harita Firması Kızılcahamam Harita Firması Keçiören Harita Firması Kazan Harita Firması Güdül Harita Firması Gölbaşı Harita Firması Evren Harita Firması Etimesgut Harita Firması Çubuk Harita Firması Çankaya Harita Firması Çamlıdere Harita Firması Bala Harita Firması Altındag Harita Firması Akyurt Harita Firması Mamak Harita Firması Kalecik Harita Firması Ayaş Harita Firması Haymana Harita Firması Sincan Harita Firması Beypazarı Harita Firması Elmadag Harita Firması Fotogrametri Firması Harita Firması Ankara Harita Firması Ankara Elektrikçi Çayyolu Elektrikçi Yenimahalle Elektrikçi Pursaklar Elektrikçi Nallıhan Elektrikçi Polatlı Elektrikçi Mamak Elektrikçi Kızılcahamam Elektrikçi Keçiören Elektrikçi Kazan Elektrikçi Kalecik Elektrikçi Güdül Elektrikçi Haymana Elektrikçi Gölbaşı Elektrikçi Evren Elektrikçi Elmadağ Elektrikçi Çubuk Elektrikçi Çamlıdere Elektrikçi Beypazarı Elektrikçi Bala Elektrikçi Ayaş Elektrikçi Altındağ Elektrikçi Akyurt Elektrikçi Ümitköy Elektrikçi Yeniket Elektrikçi Etimesgut Elektrikçi Çankaya Elektrikçi Eryaman Elektrikçi Sincan Elektrikçi Hyundai Su Arıtma